DERNEĞİMİZİN Faaliyetleri;

Dernek tarafından gerçekleştirilecek çalışma konuları ve biçimleri aşağıdaki gibidir:

     Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak ile diğer çalışma konuları ve biçimlerine merkez teşkil edecek, “Yapay Zeka Enstitüsü” isimli enstitüsünü kurmak,

     Eğitim çalışmaları düzenlemek,

     Amaç ile bağlantılı, teknolojik, bilimsel, sosyal ve kültürel alanda toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenlemek, yerli ve yabancı kongrelere katılmak için gerekligirişimleri yapmak,

     Dernek amacıyla örtüşen faaliyetlerde danışmanlık, koçluk, mentorluk türü faaliyetleri gerçekleştirmek, bu alanlarda eleman yetiştirecek çalışmaları ve projeleri geliştirmek ya da ortaklıklar kurmak vebu alanda hizmet sunmak

     Dernek amacıyla örtüşen faaliyetlerde bilim adamları ve öğrencilere bilimsel, maddi, manevi her türlü yardım ve katkıda bulunmak, burs vermek, bilgiye ulaşma, bilgi yönetimi ve değerlendirilmesi konularındaher türlü faaliyeti gerçekleştirmek,

     Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda herkese açık gazete,dergi, kitap, internet sitesi gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

     Basın yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler; Radyo ve TV istasyonları için programlar hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlatmak,

     Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

      Dernek amacıyla örtüşen her türlü teknolojik, bilimsel, sosyal ve kültürel alanda girişimcilik ve yenilikçilik ruhunun ve yetkinliğinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi, yurt içi ve yurt dışı imkânlarınıaraştırmak, bu yöndeki girişimleri teşvik etmek, bu yönde çalışmalar yapmak, destek vermek ve hizmet sağlamak, girişimcilerin iş ağlarına ve yatırımcılara erişim olanaklarını artıracak faaliyetlerde bulunmak

     Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere sürdürülebilir ve süreklilik teşkil edecek ekonomik ve sosyal girişimlerde bulunmak,

     İlgili kanun, yönetmelik ve resmi yayınlara uygun olarak yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

     Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

     Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, gerektiğinde işletmeye kiraya vermek ve bunları tefriş etmek,

     Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

     Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak,

     Mevzuatın öngördüğü ve uygun bulduğu hallerde yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilmek ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

     Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından, okul aile birlikleri, öğrenci toplulukları ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçenkurumlara teknolojik, bilimsel ve maddî yardımda bulunmak ve işbirliği içerisinde projeler geliştirip uygulamak,

     Özel sektör kuruluşlarının büyüme odaklı faaliyetlerini destekleyecek çalışmalarda bulunmak

    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görevalanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

     Derneğe ait web sitesi üzerinde profil sayfası oluşturmak ve kiraya vermek, sosyal medya ve web siteleri oluşturarak işletmeye vermek ve e-ticaret için web sitesi oluşturarak işletmeye kiraya vermek,

    Dernek amaçları doğrultusunda bağımsız olarak veya diğer dernek ve/veya sivil toplum kuruluşları ile birlikte Kermes düzenlemek,

    Yapay Zeka ile ilgili çalışmaların yaygınlaştırılması, gelecek kuşaklara doğru ve sağlıklı bir şekilde aktarılması için kamu ve/veya özel kurum/kuruluşlarla birlikte projeler geliştirip etkinlikler düzenlemek

    Başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere toplumdaki tüm dezavantajlı birim ve/veya bireylere (İnsanlar, hayvanlar, ağaçlar vb. tüm canlılara) faydası olacak ve yaşamlarını kolaylaştıracak etkinlikler,projeler geliştirmek ve yürütmek,  

  Toplumda önem kazanan, toplumun yararına olacak tüm konularda yaygınlaştırma ve farkındalık çalışmaları yapmak derneğin faaliyetleri arasında yer almaktadır.